Плужнік Олена Іванівна

В 1985 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «правознавство», кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання  у виправних установах та тримання під вартою».

Від 3 липня 2008 року присвоєно вчене звання доцента.

Професор кафедри кримінального права та кримінології.

Стаж роботи у правоохоронних органах 10 років.

Досвід педагогічної діяльності – 24 роки.

Основні публікації за напрямом:

 1. Плужнік О.І. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях. Навчально – методичний посібник /В.Я. Конопельський,  О.І. Плужнік. −  Одеса : ОДУВС, 2014. – 132 с.
 1. Кримінальне право : навч. посібн. / уклад. О.І. Плужнік,
 2. Н.Д. Ровенко. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 210 с.
 1. Теоретичні і практичні проблеми кваліфікації злочинів : навч. посібн. для курсантів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»/ уклад. Г.М.Собко, О.І. Плужнік. – Одеса : ОДУВС, 2016. - 119  с.
 1. Міграційне право : підручник/за заг.ред. д-ра юрид.наук В.В. Ковальської. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с. (Глава 13 підрозділ 6.  Підстави для притягнення до кримінальної відповідальності у сфері міграції).
 2. Основи кримінально-правових знань : навчальний посібник/ укл. О.І. Плужнік, Г.М. Собко. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 220 с.
 3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник/ С.В. Албул, А.М. Бабенко, А.В. Воронцов та ін..; за ред. д.ю.н., професора Меркулової В.О., д.ю.н., доцента
 4. Конопельського В.Я. – Одеса : ОДУВС  – 432 с. Розділи: 19)  Судимість 20)  Інші заходи кримінально-правового характеру   (стор. 370-383).
 1. Державний екзамен з кримінального права у питаннях та відповідях : навч.посібн./укладач О.І. Плужнік, В.Я. Конопельський, О.А.Гритенко, В.Г.Луріс. Одеса : ОДУВС, 2018. - 270 с.
 1. Забезпечення цивільної безпеки в Україні : сучасний стан і перспективи : монографія /за заг.ред. О.М. Тищенка, Т.М. Кришталь ; Черкаси : ЧІПБ ім.. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – 420 с. (стор. 124-124)
 1. Злочини проти громадського порядку та громадської безпеки : хрестоматія /укл. О.І. Плужнік, А.О. Шелєхов, М.В. Корнієнко. – Одеса : ОДУВС, 2017 . – 350 с.
 1. Законодаві та нормативні акти про запобігання корупції : хрестоматія /уклад. Катеринчук І.П., Шелехов А.О., Плужнік О.І., Корнієнко М.В. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. – 432 с. (12.5 д.а.)

Наукові статті

 1. Плужнік О.І. Наукова стаття.   Приховування злочину : окремі актуальні питання /О.І.Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис, 2014. –  № 2. −  С. 23–25
 1. Плужнік О.І. Наукова стаття. Практика призначення покарань за ст. 259 Кримінального кодексу України / О.І. Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис,    -  № 4.  -  С.  206-209.
 1. Плужник Е.И. Рустамов Р.И. Научная статья. Принцип гуманизма при назначении наказания /Е.И. Плужник, Р.И. Рустамов// Научный вестник Академии Полиции. Научно-правовой журнал. [Издание Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. Баку]. Баку, - № 4 (12) . –    С. 26-29.
 2. Плужнік О.І. Наукова стаття.                              Окремі аспекти щодо вдосконалення навчального процесу в курсантів ОДУВС на прикладі викладання  в працівників підрозділів патрульної служби /О. І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. - № 3. - С. 202-204.
 3. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації/О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. – Том 4. – 2016. – С. 40-42.
 4. Плужнік О.І. Наукова стаття. Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності/О.І.Плужнік// Південноукраїнський правничий часопис. - 2016.  № 2.- С.47-49.
 5. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти щодо втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко// Південноукраїнський правничий часопис, 2016.  –  № 3-4. – С. 25-28.
 6. Плужнік О.І. Наукова стаття. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти  неповнолітніх у законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко//  Вісник  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2016. – № 4  (76). – С. 114-124.
 7. Плужнік О.І. Наукова стаття. Криминологическая характеристика преступлений в сфере оборона наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров/ Е.И.Плужник// Научно-методический журнал «Защитник Закона», 2017. - № 3. – С. 97-109. [Основатель и издатель Государственная некомерческая организация «образовательный комплекс полиции Республики Армения» ]
 8. Плужнік О.І. Наукова стаття. Класифікація злочинів проти дітей у кримінальному законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 43. Том 2. – Ужгород, 2017. – 214 с. – С. 136-140.  [Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. (Республіка Польща)].
 9. Плужнік О.І. Наукова стаття. Актуальні питання захисту прав дітей кримінально – правовими заходами/О.І.Плужнік, М.В.Корнієнко//Прикарпатський юридичний вісник. Випуск № 3 (24),  - С. 140-145.
 10. Плужнік О.І. Наукова стаття. Проблемні питання запобігання незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами в Україні /О.І. Плужнік, М.Т. Доліщук // Південноукраїнський правничий часопис.    №2. С.29-32.

Нагороди:

Диплом лауреата

у номінації «навчально-методичні видання».  Одеський державний університет внутрішніх справ. Хрестоматія «Злочини проти громадського порядку та громадської безпеки».

Міністерство внутрішніх справ України

Конкурс на краще наукова, навчальне та періодичне видання в системі МВС, опубліковані за 2016-2017 навчальний рік

Міністр  А.Б. Аваков

від  07 грудня 2017 року