Белей Світлана Іванівна

В 1997 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю: «економіка підприємства», кваліфікація «економіст».

Кандидат економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,

Тема кандидатської дисертації: «Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат».

З 20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента.

Доцент кафедри обліку і оподаткування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Стаж науково-педагогічної роботи складає 23 роки

Наукові інтереси:

- дослідження теоретико-методологічних засад розвитку сільських територій з урахуванням інституціональних особливостей української економіки;

- відповідальний редактор електронного наукового  журналу «Часопис економічних досліджень (Economic Research Review)»;

- член редколегії журналу: Journal of Economics and Management Sciences. URL:https://j.ideasspread.org/index.php/jems/about/editorialTeam;

- член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (Україна, м. Київ);

- член Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» з «08» квітня 2020 року, на підставі Рішення Правління Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» № 73 від «08» квітня 2020 року

Міжнародне наукове стажування:

З « 24» липня 2016 року по « 02» серпня 2016 року міжнародне наукове стажування «Сталий розвиток 2020», організоване польською Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (м. Львів, Україна) м. Байя-Доміція, Італія.

З «28» вересня  2020 року до «06» листопада 2020 року міжнародне наукове стажування  в закладі вищої освіти – Вищій школі менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія). (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Riga, Latvia).

Підвищення кваліфікації:

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 20.01.2020 р. по 28.02.2020 р. Тема: «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці» номер свідоцтва: ПК 01597997\00503 - 2020 від 28 лютого 2020р.

Співпраця з науковими закладами, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців: участь у міжнародному семінарі  з 01.09.2016р. по 04.09.2016, в м. Ватра-Дорней, Румунія "Можливості сталого  розвитку Єврорегіону "Верхній Прут". На основі двостороннього наукового угоди „ROUA 2014-2017”між Інститутом економіки сільського господарства від Румунської академії та Інституту регіональних досліджень М.І. Долішнього НАН України.  Тема доповіді: The influence of the Ukrainian-Romanian cross-border cooperation of Euro-region “Upper Prut” on the development of rural areas in the context of integration processes.

Викладає курси: історія економіки та економічної думки, міжнародна економіка, глобальна економіка, методика викладання фахових дисциплін,  маркетинг.

Публікації: автор понад 100 наукових праць, співавтор навчальних посібників з економічної теорії, глобальної економіки та економіка аграрного виробництва.

Основні публікації за 5 останніх років:

 1. Белей С.І., Зибарева О.В. Перспективи розвиту сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону «Верхній Прут». Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Вип.6 (116). Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2015 р. С.31-37. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2015_6_9.
 2. Белей С.І. Концептуальні засади розвитку відтворювального потенціалу територій. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія. За заг. ред. А. М. Гуменюка. Чернівці: Технодрук, 2016. С. 11-34. URL: https://drive.google.com/file/d/1PLIqp6sHcHjp1FdfwhlI5Zuk3pcPZLhY/view
 3. Белей С.І. Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції «сільська територія». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Збірник наукових праць. Випуск №17. Одеса. 2016. с.8-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_4
 4. Белей C.І. Іванюк Т.І. Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. №19. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/19/4269
 5. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/apie_2019_r03_a02.pdf
 6. Belei, S. Euro-regional cooperation as a factor for the development of rural areas: problems and dangers. The Scientific Journal of Cahul State University «Bogdan Petriceicu Hasdeu» Economic and Engineering Studies. №. 1(5), 2019. р. С. 4-11. URL: https://jees.usch.md/wp-content/uploads/2019/07/1.pdf
 7. Белей С. І. Теоретичні підходи до сутності концепту «механізм розвитку сільських територій». Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. VII(35), I.: 213, 2019. с.11-15. Dec. URL: http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf
 8. Belei, S. (2019). Socio-economic content of definition “development of rural territories” and its relationship with the development of rural economy. Knowledge International Journal32(1), 39 - 45. URL: https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1400
 9. 9. Белей С.І., Пентелейчук Д.Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11. С. 119-125. (0,8 авт.арк.). URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2019/11/5314
 10. Белей С.І., Лужинський В.О. Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №1. С. 53-60. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/1/
 11. Belei, S. (2020). Rural community as a subject of local government. Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ.  2020.  p. 100-109
 12. Белей С.І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8503
 13. 13. Белей С.І.Фандрайзингова діяльність – інноваційний інструмент формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021.  №1. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2021/1/6816

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Petrunenko, I.V., Belei, S.I., Petchenko, M.V., Kovalenko, N.V., Bodnar, O.A., Maslak, N.G. (2020). Organizational and financial principles for the development of Euroregions. International Journal of Economics and Business Administration, 8(3), 150-160.

URL: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/63028 (Scopus)