Каньовська Людмила Володимирівна

В 1995 році закінчила з відзнакою Чернівецький медичний університет за спеціальністю "лікувальна справа'.

Кандидат медичних  наук за спеціальністю:14.01.02 «Внутрішня медицина»

Тема кандидатської дисертації: «Морфо-функціональні зміни еритроцитів при виразковій хворобі у хворих різного віку в динаміці лікування».

З 6 вересня 2012 року присвоєно вчене звання доцента.

Доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету

Стаж науково-педагогічної роботи складає 25 роки

Наукові інтереси:

Дослідження метаболічних порушень при захворюваннях внутрішніх органів за коморбідного перебігу

Член ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини

Участь у роботі громадської організації «Українська гастроентерологічна асоціація».

Участь у роботі громадської організації «Асоціація терапевтів Буковини».

Міжнародне наукове стажування: не проходила

Підвищення кваліфікації:

28.01-11.02.2020р. ТУ "Психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів". Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика посвідчення №1225

Співпраця з науковими закладами, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців:  участь в 4-му національному конгресі з імунології, алергології, імунореабілітації. Доповідь: "Медикамент-індуковані враження печінки",2020р.Участь в 2-гій міждисциплінарній науково-практичній конференції з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії,отоларингології та сімейній медицині". 15-16.жовтня 2021р

Викладає курси: внутрішня медицина, вікові аспекти фармакотерапії.

Публікації: автор понад 200 наукових праць, співавтор навчальних посібників з внутрішньої медицини, 3-х монографій, .

Основні публікації за 5 останніх років:

1.Хухліна ОС, Ляхович ОД, Воєвідка ОС, Каньовська ЛВ, Каушанська ОВ. Особливості маркерів пошкодження печінки та ліпідного спектру крові у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожирінням. Український терапевтичний журнал. 2018;3-4:20-6. doi: https://doi.org/10.30978/UTJ2018-3-4-20

2.Хухліна О.С., Ляхович О.Д., Каньовська Л.В., Каушанська О.В., Горбатюк І.Б.
Суглобовий синдром і якість життя пацієнтів з остеоартрозом за коморбідного перебігу з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням Одеський медичний журнал.2018. № 6.  С. 35-40. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Omj_2018_6_8

  1. Хухліна О.С., Ляхович О.Д., Каньовська Л.В., Гайдичук В.С., Антонів А.А. Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препарату. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2018. №2 С.159-166 https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/8642
  2. 4. Хухліна О.С., Антонів А.А., Мандрик О.Є., Каньовська Л.В., Ляхович О.Д. Особливості функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від наявності коморбідних гіпертонічної хвороби ІІ стадії та ожиріння І ступеня Клінічна та експериментальна патологія Том 17, № 2(64) (2018), –Чернівці: ВДНЗ БДМУ, 2018, – С. 124-128. doi: https://doi.org/10.24061/1727-4338.xvіi.2.64.2018.117 DOI:10.24061/1727-4338.XVІI.2.64.2018.117
  3. 5. Khukhlina О.S., Ursul О.О., Voyevidka О.S., Kaniovska L.V., Gaydichuk V.S,.Andrusiak O.V The main pathogenetic constituens of comorbid chronic obstructive pulmonary disease and chronic (LITERATURE REVIEW) Сlinical and experimental pathology. 2017. Vol.16, №2 (60). P.110-114. DOI:10.24061/1727- 4338.XVI.2.60.2017.22 https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.22
  4. 6. Kaniovska L.V., Kaushanska O.V., Zaliavska O.V., Pavlyukovych N.D., Gorbatiuk I.B., Gladkoskok L.G. Prospects of application of drugs based on guaric acid in treatment of patients with osteoarthritis and comorbid course of steatohepatitis and excessive body weight. Bukovinian Medical Herald. 2020;3(95):173-178. DOI:10.24061/2413-0737.XXIV.3.95.2020.89

http://e-bmv.bsmu.edu.ua/article/view/2413-0737.XXIV.3.95.2020.89/216809

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

1.Khukhlina, O.S., Liakhovych, O.D., Kaniovska, L.V., Antoniv, A.A., Shuper, V.O.

Features of some anthropometric indices and indices of insulin resistance in patients with non-alcoholic steatohepatitis on the background of obesity and osteoarthritis. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(4), pp. 746–750

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32731709/

2.Khukhlina OS, Liakhovych OD, Kaniovska LV, Shuper VO, Gorbatiuk IB, Hryniuk OYe. Characteristics of bone mineral density and densitometry data in patients with osteoarthritis non-alcoholic steatohepatitis and obesity. Archives of the Balkan Medical Union. 2019;54(3):11-6. doi: https://doi.org/10.31688/ABMU.2019.54.3.106 https://umbalk.org/wp-content/uploads/2019/09/10.CHARACTERISTICS-OF-BONE-MINERAL-DENSITY.pdf

3.O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, L. V. Kaniovska, O. V. Kaushanska, V. O. Shuper Features of the connective tissue metabolism, the content of adipokines and cytokeratin-18 in patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with osteoarthritis and obesity. Запорожский медицинский журнал. Том 21, № 4(115), июль – август 2019 г. С. 444-448.

DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.4.173182

http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/173182

4.Khukhlina OS, Antoniv AA, Kanovska  LV, Mandryk OYe, Smandych VS. The effectiveness of nonalcoholic steatohepatitis correction on the baсkground of obesity  with chronic kidney disease. Georgian medical news. №10 (283), 2018. С.76-80.

http://www.geomednews.org/shared/issues/med283.pdf