Бреус Світлана Василівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну.
Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші):
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0624-0219;
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006782200;
Web of Science Researcher ID:  P-3440-2017;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6qxlHIsAAAAJ&hl=uk
Освіта:
У 2000 році закінчила Інститут муніципального менеджменту та бізнесу (м. Київ) за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом спеціаліста та здобула кваліфікацію економіста.
У 2004 році закінчила аспірантуру Інституту муніципального менеджменту та бізнесу (м. Київ).
Захищені дисертації:
Кандидат економічних наук, спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави (2007 рік).
Тема дисертації: «Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості».
Доктор філософії (Diploma of Doctor of Philosophy).
Supreme Certifying Commission of Ukraine Supplement to diploma (2008 рік).
Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2019 рік).
Тема дисертації: Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України».
Вчені звання:
Доцент кафедри економіки, обліку і аудиту (Київський національний університет технологій та дизайну) (2011 рік).
Професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування (Київський національний університет технологій та дизайну) (2021 рік).
Професійна кар’єра:
Стаж науково-педагогічної роботи з 2000 року.
З 2020 року по теперішній час – професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну.
Науково-дослідна тематика:
І. Держбюджетна в Київському національному університеті технологій та дизайну:
1. Перспективна модель економічного забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти (номер державної реєстрації 0113U000323) (2013-2014 роки).
2. Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України (номер державної реєстрації 0113U000324) (2013-2014 роки).
3. Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління витратами і доходами в умовах імплементації стандартів обліку (номер державної реєстрації 0115U002486) (2015-2016 роки).
4. Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії» (номер державної реєстрації 0117U000603) (2017-2018 роки).
5. Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації (номер державної реєстрації 0117U000608) (2017-2019 роки).
ІІ. Ініціативна в Київському національному університеті технологій та дизайну:
1. Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (номер державної реєстрації 0115U004302).
ІІІ. Науково-дослідні теми в інших організаціях:
1. Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання (номер державної реєстрації 0116U008360).
2. Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань (номер державної реєстрації 0116U006782).
3. Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки (номер державної реєстрації 0113U007516).
Авторські права на твір:
1. Авторське свідоцтво. Стаття «Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 24.06.2015, № 61705. Дата реєстрації 21.08.2015, № 61374.
2. Авторське свідоцтво. Розділ в колективній монографії «Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи»: «5.4 Досвід роботи провідних європейських країн в контексті ринкової моделі: вищі навчальні заклади – держава – роботодавці». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 14.09.2015, № 62866. Дата реєстрації 12.11.2015, № 62477.
3. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки ВНЗ» № 73578, Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 30.06.2017, № 74376. Дата реєстрації 28.08.2017, № 73578.
4. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Аналітичне забезпечення процесу стратегічного управління витратами та доходами вищих навчальних закладів на основі збалансованої системи показників» Автори: Бреус С.В., Хаустова Є.Б. Дата подачі заявки 30.06.2017, № 74378. Дата реєстрації 28.08.2017, № 73576.
5. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Економічна безпека закладів вищої освіти та методичний підхід до її оцінювання». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.07.2018, № 82169. Дата реєстрації 20.08.2018. № 81085.
6. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичний підхід до оцінювання ризиків у контексті управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 10.09.2019, № 94395. Дата реєстрації 25.10.2019, № 93416.
7. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Прогнозування рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти у контексті управління нею». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.09.2019, № 94481. Дата реєстрації 29.10.2019, № 93524.
8. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру «Дослідження викликів та загроз у контексті управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.09.2019, № 94482. Дата реєстрації 29.10.2019, № 93525.
9. Авторське свідоцтво. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 11.11.2020, № 102543. Дата реєстрації 08.12.2020, № 101080.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано більше 400 науково-методичних праць, з них більше 300 наукового характеру, у том числі статті у наукометричних базах даних та у провідних фахових виданнях України.
Активна участь у редакційно-видавничій діяльності журналів категорії «Б». Є членом редакційної колегії журналу «Менеджмент» (КНУТД).
Публікації, які включені у Web of Science та Scopus:
1. Бреус С. В. (2015). Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми економіки. № 8 (170). С. 144-149. (Scopus)
2. Бреус С. В., Хаустова Є. Б. (2016). Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми економіки. № 9 (183). С. 109-116. (Scopus)
3. Breus S. V., Khaustova Y. В., Denysenko M. Р. (2017). Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions. Науковий вісник Полісся. № 4 (12). Ч. 1. С. 104-109. (Web of Science)
4. Бреус С.В. (2018). Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2, № 25. С. 176-182. (Web of Science)
DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136355
5.Khaustova Ye., Breus S., Denysenko M., Zinchenko E., Tohochynskyi O. (2018). Quality improvement of higher education as a factor of intellectual capital development. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 24, Issue 4. pp. 1-7. (Scopus)
6. Kasych A. O., Breus S. V., Khaustova Ye. В. (2018). Economic security of institutions of higher education from the perspective of international competition. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Volume 4. №.5. рр. 1-9. (Web of Science)
DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-1-9
7. Khaustova Y., Breus S., Nevmerzhytska, S., Tsalko, T., Kharchenko, T. (2019). Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22. Issue: 1S. pp. 1-6. (Scopus)
8. Breus S., Bielialov T., Denysenko M., Zarichniak A., Al-Tmeizi A. (2019). Strategic management of deployment of innovation projects at the enterprise. Academy of Strategic Management Journal. Volume 18 (Special Issue 1). pp. 1-5. (Scopus)
9. Breus S., Solokha D., Bieliakova O., Derii Z., Dielini M. (2020). Dielini M Entrepreneurship development model under conditions of business social responsibility. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume. 26 (3). pp. 1-8. (Scopus)
10. Shamborovskyi G., Shelukhin M., Allayarov S., Khaustova Y., Breus S. (2020). Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship. Academy of Entrepreneurship Journal. 26 (Special Issue 4). pp. 1–7. (Scopus)
11. Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. (2020). Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 24 (5). pp. 1–7. (Scopus)
12. Kuzmenko O., Kilderov D., Babych T., Breus S., Stoyanov P. (2021). Strategy of socially responsible enterprise personnel management. Academy of Strategic Management Journal. 20 (1). pp. 1–7. (Scopus)
13. Radionova N., Breus S., Denysenko M., Khaustova Ye., Matiukh A. (2021). Criterial approach to analysis of the cost management system of business structures. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. № 1 (36). С. 190-202. (Web of Science) DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227746
14. Shamborovskyi G., Nehoda Y., Demidova N., Tarashchenko V., Breus S. (2021). Modeling Study on Risk Identification in the Process of Anti-Crisis Enterprise Management. J. Risk Financial Manag. Volume 14. Issue 2, 67. – P. 1-14. (Web of Science)
DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14020067