XXI Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE”, 15-16 червня 2020 р., Хайфа, Ізраїль

15-16 червня 2020 року відбувається ХXI Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE”, Хайфа, Ізраїль

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Fudulei N., Alieva E., Guslistyi A. ACID-BASE BALANCE FOR AQUEOUS SOLUTIONS OF HUMAN SERUM ALBUMIN WITH CHARACTERISTIC CONCENTRATIONS // CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE. Abstracts of XXI th International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel 2020. pp. 17–18 Available at : DOI:10.46299/ISG.2020.XXI
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

1. Олексін Ю.П., Якубовська С.С.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗСО В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

11
2. Fudulei N., Alieva E., Guslistyi A.

ACID-BASE BALANCE FOR AQUEOUS SOLUTIONS OF HUMAN SERUM ALBUMIN WITH CHARACTERISTIC CONCENTRATIONS

17
3. Gryshchenko V.

TETRACYCLINE-INDUCED CHANGES IN THE FATTY ACID COMPOSITION OF RAT SERUM LIPIDS

19
4. Halapsis A.

IDEOLOGIES AND FUTURE

23
5. Hubal H.

MATHEMATICAL TEXTS IN THE LATEX SYSTEM FOR THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF STUDENTS

26
6. Konovalov A.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ ФЕМІНІЗМУ

28
7. Kulyk M., Rozhko I.

STUDY OF SWITCHGRASS VARIETIES IN TERMS OF SEED PRODUCTIVITY

30
8. Lastivka І., Antsupova V., Brisevac L.

CLINICAL POLYMORPHISIS OF GONOSOMAL ANEUPLOIDIES IN HUMAN ON THE EXAMPLE OF SYNDROME XXX

32
9. Malinoshevska K.

THE ROLE OF THE STRATEGY OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS IN THE CONTEXT OF WORLD ECONOMIC INTEGRATION

35
10. Miщенко В., Другова О., Домніна І.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

37
11. Olshevskyi V., Olshevska O.

WAYS TO IMPROVE LACTATION FUNCTION IN WOMEN WITH UTERINE LEYOMYOMA

41
12. Pasichnyi V., Garmash D.

PHOSPHATE MIXTURES APPLICATION IN THE TECHNOLOGY OF POULTRY PRODUCTS, THREATED WITH LOW-TEMPERATURES

45
13. Pet’ko L., Faut M.

Rose: America’s National Flower

48
14. Petryshchenko N., Serohina N., Kambur O.

FACTORING AND ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

55
15. Romanenko Y., Komskyi M., Sribnyk P.

PROTECTIVE MECHANISMS OF THE ORAL CAVITY IN A CASE OF CHRONIC GASTRITIS AND DUODENITIS AT THE CHILDREN AGE

58
16. Sapozhnyk D., Koval M., Demydchuk L.

CONSUMER COMPONENT IN MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE HOSPITALITY INDUSTRY

63
17. Shvediuk D., Pasichnyi V.

INVESTIGATION OF THE ENZYMATIC TREATMENT EFFECT ON THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MEAT-CONTAINING SEMI-FINISHED PRODUCTS AFTER HEAT TREATMENT

69
18. Tokarchuk T.

CONTENT OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS IN PIGLETS' SERUM

72
19. Tymeichuk I., Kozachuk V.

RELATIONS BETWEEN THE EU AND THE MEMBER COUNTRIES OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF

78
20. Аніщенко В., Шмельова Р.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

80
21. Бабич Д., Філіпенко М., Куклій М.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

83
22. Бершак Д.В.

ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СВІТІ

87
23. Бубела А.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДРЕНАЖНИХ ШАРІВ З ПОПЕРЕЧНИМИ ДРЕНАЖАМИ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ

89
24. Веклич Д.Є.

ПРИНЦИПИ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

92
25. Габ І.І., Красовський В.П., Стецюк Т.В.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЯНИХ КВАРЦОВО-АЛЮМІНІЄВИХ З’ЄДНАНЬ

94
26. Гончар К.С., Романова О.В.

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

99
27. Гребенович С.О., Глибовець А.М.

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНІВ МАЙБУТНІХ ПРОДАЖІВ ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

103
28. Грибан Г.П., Пилипчук П.Б.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОГО ГІМНАСТИЧНОГО ТОВАРИСТВА «СОКІЛ»

106
29. Гунько С.О., Дубина А.О.

МІГРАЦІЯ Mn ТА Ni У БІОГЕОЦЕНОЗАХ ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ САМИШИНОЇ БАЛКИ м. КАМ’ЯНСЬКЕ)

110
30. Димченко О.В., Хайло Я.М., Хайло Т.О.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

115
31. Єременко Л.

КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ФАКТОР ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКА

120
32. Іванченко О.В.

АНАЛІТИКО-СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ЗЛОВМИСНОГО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА КІБЕРНЕТИЧНІ АКТИВИ СИСТЕМИ SCADA КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

125
33. Карпенко В.П., Любич В.В., Притуляк Р.М.

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ АМОНІФІКАЦІЙНИХ І НІТРИФІКАЦІЙНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ҐРУНТУ РИЗОСФЕРИ РІЗНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР

131
34. Когут І.М.

«ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО, ЩО ВИРОЩУЮТЬСЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ»

136
35. Коленко А.В.

РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНОМУ ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ І КІНО

139
36. Крочак О.І., Крочак Є.І.

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

143
37. Кузьменко Л., Шовкун Т.

ІСТОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГРАФСЬКОГО ПАРКУ

147
38. Лемберський О.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

151
39. Майкут Х.В.

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

154
40. Максименко І.О., Пісна Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДЕЙ РАННЬОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

157
41. Мельник М., Куперштейн Л.

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ

161
42. Моргунова Т.І., Семеног А.О.

ОСНОВНІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

165
43. Моренець І.Е., Шабінський А.С.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПОДІЄ-КЕРОВАНИХ ЗАСТОСУНКІВ НА SERVERLESS АРХІТЕКТУРІ

169
44. Мороз Г.І., Кучер О.В., Видиборець С.В.

РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ В УПРОВАДЖЕННІ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ В ПРАКТИКУ ГЕМАТОЛОГА ТА ТРАНСФУЗІОЛОГА

171
45. Олійник Г.М.

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА В УМОВАХ СІМ’Ї

175
46. Олло В.П.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЩОДО «СОЦІАЛЬНО-КРЕАТИВНОЇ МОДЕЛІ ВИКЛАДАЧ-КУРСАНТ»

179
47. Омонова М. Р. к.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

183
48. Ороховська Л.А., Ніколаєнко А.К.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ INDUSTRIE 4.0

186
49. Парасюк В.М.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЗА ЯКІ НАЙМАЧ (ОРЕНДАР) НЕ ВІДПОВІДАЄ, ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ

191
50. Пасічник А.М.

ТРАДИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ КРУГОВИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ В КУЛЬТОВИХ ПАМ’ЯТНИКАХ

195
51. Повалій І.А.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

200
52. Полищук В.Н., Цехмистренко С.И., Полищук С.А.

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В МЯСЕ И ЖЕЛТКЕ ЯИЦ ЧЕРНОГО АФРИКАНСКОГО СТРАУСА

203
53. Рибалова О.

ОЦІНКА ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

206
54. Русєва А.В.

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ

212
55. Савельєва І.В.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЗНАК МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ ПРИ ВИРІШЕННІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

215
56. Смирнова С.Д., Сушко В.А.

ВЕДУЩИЕ ШКОЛЫ МАСТЕРОВ СЕРЕБРЯНОГО ДЕЛА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII – XVIII ВЕКОВ

218
57. Стецюк В.І.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ ПРИСТРОЇВ ВІД ДІЇ АНСАМБЛЮ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ

222
58. Стояненко І., Сивоглаз В.С.

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

226
59. Тарабанов О.Ю.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ГУРТОЖИТКУ

231
60. Ткачова Н.М., Казанська О.О., Шевцова О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

235
61. Хандога Е.В.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

239
62. Чекмарьова І.М.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ

244
63. Чорноглазов В.А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ Й.ПІЛАТЕСА В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТАЕКВОНДИСТІВ

247
64. Шараєвська А.К.

РОЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ КРИЗИ

252
65. Шевченко В.Є.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ

254
66. Сойка Ю.Ю.

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

258